Polityka Prywatności

– oświadczenie o ochronie danych dla osób korzystających ze strony internetowej www.bizgeniusacademy.com

Niniejsza Polityka obejmuje informacje, do przedstawienia których Administrator jest zobowiązany na podstawie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator przestrzega wymogów i dopełnia obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), określanym w niniejszym Regulaminie jako „RODO”. Akceptując Regulamin lub Politykę Prywatności, udostępnione na stronie >www.bizgeniusacademy.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazywanych przez niego danych osobowych na zasadach określonych w jej treści. Pojęcia pisane w niniejszej Polityce z dużej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie. Wypełniając obowiązek przewidziany RODO oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wskazujemy Państwu, co następuje:

I.

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa, pozostaje: Biz Genius Academy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 1/103 (61-751 Poznań), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0001037263, posiadająca NIP: 7831880912 oraz nr REGON: 525364900. Możecie się Państwo skontaktować z administratorem danych osobowych przy użyciu następujących środków:

 • pisemnie – kierując korespondencję na adres biura Biz Genius Academy oraz korespondencyjny: ul. Bóżnicza 1/103, 61-751 Poznań
 • elektronicznie – na adres poczty elektronicznej (adres elektroniczny): kontakt@bizgeniusacademy.com,
 • telefonicznie na numer telefonu: +48 733 005 905

II.

W ramach działania Portalu, umieszczonego na nim formularza kontaktowego, gromadzimy dane, które przede wszystkim pochodzą od Państwa lub od podmiotów umocowanych przez Państwa do ich przekazania. Dane te obejmują co najmniej: 1) Państwa imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, ew. numer telefonu – w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego. Ponadto, może się zdarzyć, że będziemy gromadzić statystyki Państwa obecności i aktywności na Portalu przy użyciu tzw. cookies. W przypadku nawiązania kontaktu drogą tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej, gromadzimy również pochodzące od Państwa wiadomości, wydruki lub dokumenty. Podanie danych wskazanych wyżej w punktach 1-2 powyżej jest konieczne dla skorzystania z formularza kontaktowego, jak również wykonania zawartych przez nas z Państwem umów, w szczególności o świadczenie usług drogą elektroniczną. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach, które zostają przekazane do systemów Administratora.
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Macie Państwo możliwość zarządzania plikami cookies, a nawet całkowitego ich wyłączenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w razie wyłączenia plików cookies, Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania wszystkich elementów strony. Na Portalu wykorzystywane są pliki cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz personalizacji niektórych treści znajdujących się na Portalu. Oprócz tego wykorzystywane są również pliki cookies udostępniane przez podmioty trzecie świadczące Administratorowi usługi reklamowe oraz analityczne. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

III.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • udzielania odpowiedzi na zapytania składane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym przedstawiania ofert na żądanie złożone w ten sposób;
 • realizacji innych czynności w odpowiedzi na skierowane do nas żądanie;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego albo statystycznego;
 • prowadzenia wewnętrznych statystyk dotyczących działalności strony internetowej,
 • marketingu związanego z prowadzoną przez nas działalnością.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów stanowiących „Istotne techniki marketingowe”: Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przede wszystkim Państwa zgoda lub też zgoda wyrażona przez umocowaną przez Państwa osobę (art. 6 pkt 1 lit. a RODO), niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), jak również niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas w charakterze administratora pozostaje realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa, jak również ustalanie, zabezpieczenie lub dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi.

IV.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim osoby umocowane do reprezentowania Biz Genius Academy, osoby przez nią zatrudnione, jak również podmioty współpracujące z nami w zakresie:

 • przechowywania naszych danych informatycznych na zewnętrznych serwerach,
 • obsługi księgowej lub prawnej, wówczas gdy jest to uzasadnione koniecznością realizacji obowiązków przewidzianych ustawą (np. rozliczenia i udokumentowania usługi) lub też dochodzeniem przez nas roszczeń lub obroną przed nimi,
 • przesyłania i doręczania korespondencji.

Z podmiotami zapewniającymi naszą obsługę księgową lub prawną, jako podmiotami przetwarzającymi, posiadamy zawarte umowy dotyczące przekazania danych osobowych, wymagane przez przepisy RODO. Ponadto, dane te mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy publicznej w zakresie posiadanych przez nie kompetencji (np. organom postępowania karnego). Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Administrator nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia tego rodzaju danych za pośrednictwem formularza zapytań, będą one podlegały usunięciu.

V.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji i rozliczenia Państwa zapytań, a ponadto w okresie wymaganym przez ustawę co do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji rozliczeniowo-podatkowej. Po tym czasie, dane będą podlegać usunięciu, jednak mogą być dalej przetwarzane jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone lub niezbędne dla wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, rozliczenia usług, zabezpieczenia przysługujących nam roszczeń lub obrony przed nimi. W takim przypadku będą one przetwarzane do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń lub prawomocnego zakończenia ewentualnych postępowań sądowych.

VI.

Na podstawie RODO przysługują Państwu konkretne uprawnienia, o których jesteśmy zobowiązani Państwa poinformować. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

 1. możecie Państwo żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, co obejmuje uzyskanie od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane, dodatkowych informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO, jak również kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu. Wydanie pierwszej kopii jest bezpłatne, za kolejne pobierana będzie opłata.
 2. jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli są nieprawidłowe, jak również ich uzupełnienia.
 3. przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), a my jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO, tj. wówczas gdy: a) Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wnieśliście Państwo skutecznie sprzeciw; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje Państwu wówczas, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlegamy; c) do ustalenia lub dochodzenia roszczeń, czy też obrony przed nimi.
 4. możecie Państwo żądać również ograniczenia przetwarzania danych lub też wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 i 21 RODO. Skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania wiąże się z ograniczeniem przetwarzania tych danych przez nas i przysługuje wówczas, gdy: a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. Sprzeciw wobec przetwarzania opartego na podstawie niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na cele marketingu bezpośredniego, po złożeniu przez Państwa sprzeciwu, dane te nie będą już przetwarzane w tym celu.
 5. jesteście Państwo uprawnieni do przeniesienia danych osobowych, zarówno poprzez wydanie Państwu tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, jak również poprzez ich przekazanie wskazanej przez Państwa osobie trzeciej. Ponadto, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym pozostaje: PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

VII.

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i w zakresie wyżej wskazanych danych, warunkiem zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VIII.

W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

IX.

W ramach świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną stosujemy adekwatne i możliwie najpełniejsze środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione, a w szczególności: – rozwiązania organizacyjne ograniczające ryzyko wystąpienia naruszeń danych osobowych, w tym również co do regularnego wykonywania kopii bezpieczeństwa, czy też aktualizacji wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, – szyfrowanie pobieranych i przesyłanych danych informatycznych przy użyciu technologii SSL. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności ze względu na zmieniającą się technologię oraz celem dostosowania do ewentualnych zmian prawa.